GDPR – Oznámenie o ochrane osobných údajov pre obchodných partnerov

Apríl 2018


OZNÁMENIE O OCHRANE ÚDAJOV OBCHODNÉHO PARTNERA


KVK Slovakia, s.r.o., Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava, (ďalej "Spoločnosť") poskytuje tomuto obchodnému partnerovi Oznámenie o ochrane údajov („Oznámenie“) s cieľom vysvetliť naše postupy ako postupy kontrolóra v súvislosti so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa našich predajcov, zákazníkov, dodávateľov a ďalších obchodných partnerov (spoločne „obchodných partnerov") a zamestnancov našich obchodných partnerov.

1. Rozsah:

Toto Oznámenie sa vás týka, ak ste

 • obchodným partnerom spoločnosti ako jednotlivec (napr. konzultant alebo samostatný podnikateľ) alebo
 • zamestnancom obchodného partnera, ktorý jedná so spoločnosťou v mene takého obchodného partnera.

2. Kategórie osobných údajov a zdroj:

Spoločnosť spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov, týkajúcich sa vás, ktoré spoločnosť získala od vás alebo oprávnených tretích strán (napr. váš priamy nadriadený, verejné orgány alebo verejné zdroje):

 • Osobné údaje týkajúce sa obchodných partnerov, ktorí sú jednotlivcami:
  • Meno,
  • Obchodné kontaktné údaje (email, telefón a mobil),
  • Obsah komunikácie (ako email alebo obchodné listy),
  • Informácie o platbe a/alebo faktúre.
 • Osobné údaje týkajúce sa zamestnanca obchodného partnera:
 • Meno,
 • Obchodné kontaktné údaje,
 • Názov zamestnávateľa
 • Pracovné zaradenie/pozícia
 • Obsah komunikácie (ako email alebo obchodné listy),

Spoločnosť nezbiera žiadne údaje, ktoré sa netýkajú podnikania ani žiadne citlivé osobné údaje svojich obchodných partnerov.

3. Účely spracúvania, právny základ a dôsledky:

Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely

 • vykonávania zmluvného vzťahu s obchodným partnerom (vrátane plnenia zmluvných záväzkov, spracovania faktúr, komunikácie a právnych a kontrolných činností),
 • (priame) marketingové činnosti a/alebo
 • bezpečnosti a činností na predchádzanie podvodom.

Spoločnosť sa opiera o nasledujúce právne základy pre takéto spracovateľské činnosti:

 • plnenie zmluvného vzťahu s obchodným partnerom;
 • legitímny záujem Spoločnosti, pridružených spoločností spoločnosti alebo iných tretích strán (ako sú vládne orgány alebo súdy). Legitímnym záujmom by mohlo byť najmä šírenie informácií na úrovni celej skupiny, (priame) marketingové činnosti, predchádzanie podvodom alebo zneužitiu informačných systémov, fyzická bezpečnosť, bezpečnosť informačných a komunikačných sietí, vnútorné vyšetrovanie alebo potenciálne fúzie a akvizície;
 • dodržiavanie zákonných povinností;
 • súhlas, ak sa vyššie uvedené právne základy neuplatňujú.

Poskytovanie osobných údajov je nevyhnutné pre uzavretie a/alebo plnenie zmluvy obchodného partnera a je dobrovoľné. Ak však neposkytnete osobné údaje, procesy manažmentu a správy obchodných partnerov, ktoré tým budú ovplyvnené, môžu byť oneskorené alebo nemožné.

4. Kategórie príjemcov:

Každý prístup k vašim osobným údajom je obmedzený na osoby, ktoré s nimi musia byť oboznámené, aby mohli plniť svoje pracovné povinnosti a spracovateľov údajov, ako je uvedené nižšie.

V potrebnom rozsahu, Spoločnosť môže šíriť vaše osobné údaje v spoločnostiach skupiny Sika, pre interné administratívne a marketingové účely.

Spoločnosť môže zainteresovať poskytovateľov služieb, ktorí pôsobia ako spracovatelia, s cieľom poskytovať IT podporu a inú administratívnu podporu (napr. poskytovateľov služieb, ktorí poskytujú podporu spoplatnenú účtom alebo hosťovanie a údržbu IT). Títo poskytovatelia služieb konajú ako spracovatelia údajov spoločnosti a na základe pokynov rovnakej spoločnosti; môžu mať prístup k vašim osobným údajom v rozsahu potrebnom na poskytnutie takýchto služieb.

Spoločnosť môže tiež zverejniť vaše osobné údaje vládnym orgánom, súdom, externým poradcom a podobným tretím stranám podľa požiadaviek alebo platných právnych predpisov.

Aktualizovaný zoznam spracovateľov údajov a tretích strán, s ktorými si vymieňame údaje, je k dispozícii na požiadanie v Spoločnosti a u ÚOÚ prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

5. Doba uchovávania:

Vaše osobné údaje uchováva Spoločnosť a/alebo naši poskytovatelia služieb v rozsahu potrebnom na splnenie našich záväzkov a na čas potrebný na dosiahnutie účelu, na ktorý sa tieto informácie zbierajú, v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov. Keď už Spoločnosť nebude potrebovať vaše osobné údaje na plnenie zmluvných alebo zákonných povinností, odstránime ich z našich systémov a záznamov a/alebo podnikneme kroky na ich správnu pseudonomizáciu/anonymizáciu, takže už nebudete môcť byť identifikovaní, pokiaľ si len nebudeme musieť ponechať vaše osobné údaje, aby sme dodržali zákonné alebo regulačné záväzky, ktorým Spoločnosť podlieha, napr. zákonné obdobia uchovávania.

6. Automatizované rozhodovanie

Spoločnosť nerobí automatizované rozhodovania v kontexte vzťahu so svojím obchodným partnerom.

7. Vaše práva:

Môžete požiadať o prístup k informáciám, ktoré Spoločnosť o vás má. Môžete požiadať aj o opravu, zmenu a doplnenie alebo vymazanie akýchkoľvek informácií o vás, ktoré sú nepresné a môžete požiadať aj o to, aby ste kedykoľvek podali námietky proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely marketingu a odhlásenia z bulletinov.

Žiadosť možno adresovať spoločnosti prostredníctvom konkrétneho webového formulára „Uplatnite svoje práva", ktorý je k dispozícii na webových stránkach spoločnosti, alebo pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov.

Spoločnosť bude riešiť žiadosti o prístup, úpravu, zmenu a doplnenie alebo vymazanie informácií v súlade so svojimi vnútornými postupmi a platnými právnymi požiadavkami. Ak máte pocit, že sme vašim žiadostiam nevyhoveli, máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu vo vašej krajine.

Ak ste súhlasili s akýmikoľvek aktivitami spracovania osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať s budúcou účinnosťou. Takéto odstúpenie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred odňatím súhlasu.

8. Bezpečnosť informácií

Spoločnosť udržiava vhodné ochranné opatrenia vrátane primeraných fyzických, organizačných a technických bezpečnostných opatrení na ochranu svojich databáz pred neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením.

9. Zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov

Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť toto oznámenie o ochrane osobných údajov a poskytne revidované oznámenie o ochrane osobných údajov, ktoré odráža také zmeny, ktoré vyžaduje zákon.

10. Otázky:

Ak máte akékoľvek otázky o tomto Oznámení alebo o vašich právach, obráťte sa prosím na privacy.kvkslovakia@cz.sika.com

Kontrolór je KVK Slovakia, s.r.o., Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava, e-mail info@kvkslovakia.sk

Nášho úradníka pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať na privacy.kvkslovakia@cz.sika.com

Právo na informacie:

webový formulář