Oznámenie o plánovanom zlúčení obchodnej spoločnosti KVK Slovakia, s.r.o.

Vec:    Oznámenie o plánovanom zlúčení obchodnej spoločnosti KVK Slovakia, s.r.o. so spoločnosťou Sika Slovensko, spol. s r.o.

Vážený obchodný partner,

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že na základe zmluvy o zlúčení má dôjsť k zlúčeniu obchodnej spoločnosti KVK Slovakia, s.r.o., so sídlom Rybničná 38/e, Bratislava - mestská časť 831 06 Vajnory, IČO: 36 557 811, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 65671/B (ďalej aj ako „KVK Slovakia“) so spoločnosťou Sika Slovensko, spol. s r.o., so sídlom: Rybničná 38/e Bratislava 831 06, IČO: 31 359 710, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5879/B (ďalej aj ako „Sika Slovensko“), a to ku dňu zápisu zlúčenia obchodných spoločností do príslušného Obchodného registra, pričom tento deň sa predpokladá na dátum 01.03.2020.

V prípade, ak príslušný registrový súd rozhodne o zápise zlúčenia spoločností do príslušného Obchodného registra k inému dňu, ako je deň 01.03.2020, v takomto prípade zlúčenie nadobudne účinnosť až dňom, ku ktorému príslušný registrový súd vykoná zápis zlúčenia spoločností do príslušného Obchodného registra a tento deň bude považovaný za deň účinnosti zlúčenia.

              Dňom účinnosti zlúčenia spoločnosť KVK Slovakia zanikne, pričom univerzálnym právnym nástupcom všetkých práv a povinností spoločnosti KVK Slovakia sa stane spoločnosť Sika Slovensko. O zápise zlúčenia do príslušného Obchodného registra, ako aj o presnom dátume účinnosti zlúčenia Vás budeme informovať a požiadame Vás, aby ste odo dňa účinnosti zlúčenia údaje spoločnosti KVK Slovakia vo všetkých Vašich dokumentoch nahradili údajmi nástupníckej spoločnosti, t.j. spoločnosti Sika Slovensko, najmä vo všetkých obchodných/účtovných dokumentoch, ktoré majú byť vystavené po dni účinnosti zlúčenia. Údaje nástupníckej spoločnosti sú nasledovné:

Sika Slovensko, spol. s r.o.

so sídlom Rybničná 38/e Bratislava 831 06

v mene spoločnosti koná: Ing. Marek Mikuš

IČO: 31 359 710

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5879/B

DIČ: 2020315297, IČ DPH: SK2020315297

IBAN:SK32 0200 0000 0027 4179 2059

BIC: SUBASKBX

 

 

Spoločnosť KVK Slovakia Vás týmto ubezpečuje, že zlúčenie uvedených spoločností nebude mať negatívny dopad na zmluvné ani iné vzťahy založené medzi Vašou spoločnosťou a spoločnosťou KVK Slovakia.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej kontaktnej osoby: Mgr. Ida Pluhárová, telefónne číslo: +421 911 991 483, e-mail: pluharova@kvkslovakia.sk, pluharova.ida@sk.sika.com

 

S úctou,

 

Ing. Marek Mikuš, Mgr. Ida Pluhárová

konatelia