Certifikáty (ISO)

Akciová spoločnosť Krkonošské vápenky Kunčice v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti a udržiavanie dlhodobej kvality všetkých tovarov a služieb pristúpila na základe strategického rozhodnutia vedenia spoločnosti k zavedeniu systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva. Naša spoločnosť je držiteľom certifikátov ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004, ktoré potvrdila a schválila certifikačná spoločnosť Lloyd Register Quality Assurance podľa vyššie uvedených štandardov.
Zavedením a udržiavaním systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva ponúkame ekonomické a ekologické riešenie výroby produktov a poskytovania služieb, ktoré sú v súlade so záujmami verejnosti, orgánov štátnej správy i našich zákazníkov.

 

 

Certifikát ISO 9001: 2008

Norma ISO 9001: 2008 je medzinárodne uznávanou normou Systému manažérstva kvality (QMS). Popisuje súbor pravidiel, ktorá rieši procesný prístup k riadeniu činností spoločnosti spôsobom, pomocou ktorého je uspokojený predovšetkým zákazník plnením jeho požiadaviek. Zavedenie systému manažérstva kvality vedie vďaka zlepšovanie procesov k vyššej efektívnosti práce a zníženie prevádzkových nákladov, k lepším vnútropodnikovým personálnym vzťahom a k zlepšeniu vzťahov smerom k zákazníkovi. Zavedenie tejto normy zvyšuje konkurencieschopnosť spoločnosti na tuzemskom i európskom trhu, pretože zadávanie zákaziek a výberových konaní je často podmienené certifikáciou procesov podľa požiadaviek uvedenej normy.
Spoločnosť Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., zaviedla a uplatňuje systém riadenia kvality v snahe plniť požiadavky a očakávania zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán pri zaistení špičkovej kvality svojich výrobkov a poskytovaných služieb.

 


Certifikát ISO 14001: 2004

Norma ISO 14001 je medzinárodnou normou Systému environmentálneho manažmentu (EMS), ktorá je v súčasnej dobe najrozšírenejšie normou environmentálneho manažmentu po celom svete. Naša spoločnosť sa tak radí medzi približne 120 000 svetových firiem zo 140 krajín, ktoré prijali záväznú normu pre ochranu životného prostredia, spočívajúci v prevencii znečisťovania životného prostredia, dodržiavanie ekologických výrobných postupov s minimalizáciou negatívnych vplyvov, ako sú emisie skleníkových plynov či znečistenie vodných zdrojov a pôdy atď.
Pre dodržanie stanovených požiadaviek uvedenej normy sa akciová spoločnosť Krkonošské vápenky Kunčice zaväzuje vykonávať monitoring pôsobenia firmy na životné prostredie, vyhodnocovať ho a prinášať preventívne opatrenia a nápravné opatrenia v súlade s platnou legislatívou tak, aby sa minimalizovali negatívne vplyvy činnosti spoločnosti na životné prostredie.

Certifikát WTA 2013